Activitatea spitalului

Activitatea spitalului

Anul 2016
1) Pacienti tratati in spitalizare continua sem I 2016: 23041

2) Examene paraclinice efectuate in sem I 2016:
- Analize medicale - 50115
- Investigatii radiologice - 98

3) Consultatii 2016:
- Ambulator de specialitate - 66552
- Consultatii in UPU - 35940
- Consultatii in camerele de garda - 4693

Anul 2015
1) Pacienti tratati in spitalizare continua 2015: 47495

2) Examene paraclinice efectuate in anul 2015:
- Analize medicale - 82240
- Investigatii radiologice - 2156

3) Consultatii 2015:
- Ambulator de specialitate - 179266
- Consultatii in UPU - 76084
- Consultatii in camerele de garda - 10436

Anul 2014
1) Pacienti tratati in spitalizare continua in anul 2014: 50333

2) Examene paraclinice efectuate in anul 2014:
- Analize medicale - 85439
- Investigatii radiologice – 6989

3) Consultatii:
- Ambulator de specialitate – 184645
- Consultatii in UPU – 69375
- Consultatii in camerele de garda – 9740

Copyright © 2015. Spitalul Judetean de Urgenta Valcea.